IRCO PNL i Coaching
Què és la mediació?
serveis de mediació a empreses

Qué ès la mediació?

És un sistema alternatiu i en ocasions complementari, de resolució de conflictes, en el qual les parts, mitjançant el diàleg i amb l'ajuda d'un tercer imparcial que facilita el procés de comunicació, per suficients per si mateixos, els acords que estimen més satisfactoris per a la resolució dels seus problemes.

A part de ser les parts les que amb total autonomia i llibertat solucionen els seus conflictes; amb la mediació s'aconsegueix que les parts puguin reprendre el diàleg perdut, que es tornin a comunicar entre elles, evitant futurs conflictes.

Les tècniques de la mediació estan molt pròximes a les del coaching, que es poden resumir en cinc fases, en les quals es reflexiona i es prenen decisions en relació a:

 • quina és la situació actual,
 • quins són els objectius,
 • quins obstacles impedeixen assolir-los,
 • quines opcions es proposen per assolir-los, i
 • quins compromisos / acords s'adopten per assolir-los.

El mediador té com a objectiu principal que les parts reflexionin sobre aquestes qüestions i, si és possible, arribin a un acord.

Els avantatges més importants d'aquest sistema de resolució de conflictes podrien definir-se per una doble vessant:

 • D'una Banda estalvi de temps i econòmic enfront de l'alternativa judicial, així com una major flexibilitat i control del procés.
 • A nivell personal, l'aprenentatge d'habilitats que permetran comunicar-se i arribar a acords no només amb la part en qüestió, sinó també de gestió de qualsevol conflicte que es pugui presentar en l'àmbit personal; Millora i manteniment de la comunicació i de les relacions, molt important entre parts que seguiran havent de negociar futures decisions, (custòdia dels fills, per exemple).

La mediació és un procés ordenat però alhora senzill i flexible, que a diferència del procés judicial en què les al·legacions de les parts queden limitades a les pretensions que són objecte del procés sense que les parts puguin sortir-se del camí marcat, a la mediació són les parts les que van fixant, en funció dels seus interessos els temes que volen tractar, sense que existeixi limitació a totes les qüestions que vulguin portar a l'espai de diàleg..

Les principals característiques o pilars en què es recolza la mediació, segons la majoria d'autors i escoles són: voluntarietat, confidencialitat, neutralitat / imparcialitat.

A aquestes afegim també com a fonamentals: auto-responsabilitat de les parts i flexibilitat del procés.

En què consisteix la voluntarietat?

Recollida a l'article 6 de la Llei de Mediació, sota l'epígraf de voluntarietat i lliure disposició, consisteix fonamentalment en la capacitat, tant de les parts com dels mediadors, de participar en el procés per la seva pròpia voluntat i per tant la capacitat de poder quedar-se o retirar-se'n en qualsevol moment.
El treball important dels mediadors, en la sessió informativa, és reprendre la voluntarietat i canviar aquesta percepció, perquè les parts comprenguin i sobretot sentin, que encara que efectivament poden haver arribat al procés, per aquesta "imposició" del Jutjat, la seva continuïtat en el mateix és absolutament voluntària i per descomptat apartar-se del procés no tindrà cap conseqüència negativa en el procediment judicial.
Es tracta que percebin la mediació com un sistema amb el qual solucionar el conflicte que es troba o no en seu judicial, per si mateixos i no mitjançant la solució imposada pel jutge.
que sàpiguen que acudeixen de forma voluntària i que si en qualsevol moment la seva sensació és que no està resultant útil o no volen continuar, per qualsevol motiu, tenen l'opció de deixar el procés.

En què consisteix la confidencialitat?

Cal destacar que, per tractar-se la mediació d'un sistema diferent per a la resolució dels conflictes, el mediador ha d'afavorir que les parts puguin parlar lliurement i exposar totes aquelles qüestions que entenguin necessàries per avançar en la consecució dels seus acords, inclosa la seva pròpia visió del conflicte i l'expressió de sentiments, que molt sovint són part d'aquest conflicte; i això amb la garantia que tot el que es digui en aquestes sessions no pot i mai serà utilitzat fora de la mediació, i que tampoc poden ser cridats els mediadors com a testimonis, en el cas que hi hagués un procés judicial posterior.
Aquesta confidencialitat afecta tot el procés de mediació, tant si es tracta de reunions conjuntes amb les parts, o individuals del mediador i cadascuna d'elles. El que els mitjans parlen en mediació es queda en mediació.

Quins avantatges té la mediació sobre les sentències judicials?

Com els acords que s'assoleixen en mediació són fruit del treball comú de les parts, i responen per tant als seus interessos i necessitats, suposen una major satisfacció i un major grau de compliment dels mateixos, en no venir imposats per un tercer com a el cas de les sentències judicials en la mediació es tracta que la solució depèn d'ells però el procés i la seva dinàmica del mediador.

Què és un mediador?

És el professional, amb formació específica en la matèria, que intervé com a tercer imparcial en el procés de mediació. El seu paper no consisteix en assessorar ni jutjar, ni tampoc aconsellar o aportar solucions; només facilitar la comunicació entre les parts, mitjançant una sèrie de tècniques i eines, perquè per si mateixes arribin els acords que millor resolguin el seu conflicte.

Sessió informativa prèvia:

Es realitza amb les parts i és el moment en què se'ls informarà sobre els objectius i principis de la mediació, podent valorar les parts en conflicte, lliurement, si aquesta mediació pot ser la resposta a les necessitats de cadascuna d'elles.

Escoltar i comprendre requereix un esforç més gran que parlar i d'aquí sorgeixen dificultats en la comunicació.

No es tracta d'un camí fàcil, pot comportar, sobretot en alguns àmbits com el familiar, empresa familiar, penal... molt desgast emocional, ja que moltes vegades els conflictes porten acumulada una gran càrrega emotiva des de temps enrere i d'aquí la importància de facilitar a les parts l'exposició de les seves narratives, que en moltes ocasions afectaran facetes íntimes de la seva vida.

En moltes ocasions el conflicte ve de lluny i per tant es necessitarà temps per poder escoltar l'altre d'una forma menys negativa a com venien fent-ho fins a aquest moment.

Com a mediadors mai s'empeny a les parts en cap direcció, sinó simplement se les guia perquè sentin que poden, per ells mateixos, aconseguir la solució per al conflicte i aconseguir acords satisfactoris i sobretot donar-los el seu temps perquè vagin avançant segons les seves necessitats.

A més cal indicar que, de vegades es produeixen estancaments, retrocessos i fins i tot escalada del conflicte, en qualsevol de les fases del procés i fins i tot abans de la presa d'acords, degut en part a la flexibilitat del procés ia les diferents necessitats que van expressant les parts; La mediació com a procés flexible que és, no té una durada concreta o determinada, no obstant això, hem de matisar aquesta afirmació ja que tampoc pot allargar sine die.
El normal és que un procés de mediació sola tenir una durada d'unes sis sessions, repartides en general en una sessió a la setmana. No obstant això, s'intenta que la mediació sigui el més breu possible en consonància amb la flexibilitat del procediment.

Quins efectes té l'inici de la mediació?

A l'hora de parlar dels efectes que pot tenir l'inici de la mediació, un d'ells és la possibilitat de suspendre qualsevol procediment judicial que es trobi en marxa, si és voluntat de les parts.

Com indica l'article 16 de la llei de mediació: "Quan de manera voluntària s'iniciï una mediació estant en curs un procés judicial, les parts de comú acord podran sol·licitar els seus suspensió de conformitat amb el que disposa la legislació processal".

És pràctica comú en els nostres jutjats, i com a tal es preveu i s'articula en la nostra llei processal vigent, la suspensió dels procediments judicials per intentar arribar a una solució extrajudicial als mateixos; tal com es recull en l'article 415.1 de la LEC, modificat per la llei de mediació, que permet a les parts, demanar la suspensió del procediment per sotmetre a mediació d'acord amb el que disposa l'article 19.

Doncs bé, en els casos en què les parts, un cop iniciat el procediment judicial, decideixen resoldre els seus conflictes a través de la mediació, l'inici de la mateixa, entenem, no produeix cap efecte negatiu pel que fa al procediment judicial iniciat, al contrari, com ja hem indicat anteriorment, es tracta d'un procés complementari als procediments judicials, si les parts, mitjançant el procés de mediació aconsegueixen acords el procés judicial acabaria abans, ja que no hi hauria una segona instància, a més les parts es troben molt més satisfetes i amb un major grau de compliment dels acords assolits.

Final de les negociacions:

Finalitzades les negociacions, conclou la mediació, la qual pot ser amb acord o sense acord. En tots dos casos s'ha de signar per les parts i el mediador o mediadors, l'anomenada acta final de la mediació.

En el cas que es conclogui sense acord es consigna simplement que la mediació ha conclòs sense acord, simplement, per preservar la confidencialitat i la confiança de les parts en el procés i en nosaltres com a mediadors.

Quan la mediació conclou amb acords, es reflectiran, tal com estableix la Llei de Mediació, de forma clara i entenedora els mateixos. A més d'això, es recollirà la identitat i domicili de les parts, el mediador que han intervingut en la mediació i que aquesta s'ha desenvolupat d'acord amb les previsions legals. Així mateix recollirà les obligacions que cada part assumeix, termini per executar-les, i fins i tot pot recollir l'acord de sotmetre a mediació quan sorgeixin noves controvèrsies en la interpretació o compliment dels mateixos. l'acord pot versar sobre la totalitat o simplement sobre una part de les matèries subjectes a mediació (art. 23 LM), és a dir, pot ser total o parcial. Ara bé, l'acord de mediació parcial ha de ser complet en resoldre aquesta part, és a dir, ha de ser un conjunt harmònic. Un acord incomplet no podria arribar a tenir força executiva. "Parcial" no s'usa en aquest context en contraposició a "complet" sinó a "total".

D'aquesta acta final, on es recullen els acords assolits i que, com ja hem dit, haurà d'anar signat per les parts es lliurarà còpia a cadascuna d'elles, i quedarà un altre exemplar en poder del mediador, el qual informarà del caràcter vinculant del mateix i de la possibilitat de poder elevar-lo a públic perquè abast força de títol executiu.

Quina eficàcia jurídica tenen els acords assolits en mediació?

En aquest cas és necessari distingir entre els acords assolits en mediació extrajudicial i mediació intrajudicial.

Pel que fa a la mediació extrajudicial, és a dir, aquella que es realitza sense que s'hagi iniciat cap procediment judicial, els acords als quals s'arriben tindrien la consideració de contracte o fins i tot de transacció extrajudicial amb el que vincularien a les parts. En aquest sentit assenyala l'article 23.3 de la Llei de Mediació sobre assumptes civils i mercantils, que el mediador informarà les parts del caràcter vinculant de l'acord.
Però a més a més, es preveu en l'article 25, la possibilitat d'elevar a escriptura pública els acords assolits en mediació perquè assoleixin el valor de títol executiu, encarregant, al notari en aquest cas, la tasca de control que es compleixen els requisits que estableix la llei i que l'acord no és contrari a dret.
Però res no obliga a les mateixes a això i poden perfectament mantenir-lo com un acord privat que tindrà el mateix valor vinculant que qualsevol contracte. No obstant això l'elevació a públic comporta la major facilitat per obtenir l'execució de l'acord en cas d'incompliment per les parts.

Si l'acord s'ha assolit en un procediment de mediació intrajudicial, és a dir, quan el procediment ja estigués iniciat, les parts poden sol·licitar al jutge la seva homologació d'acord amb el que assenyala la llei processal civil.

Serveis relacionats

 • Serveis de mediació
  Serveis de mediació

  Mediació en conflictes entre persones en el àmbito privat i en les organitzacions.

 • coaching professional
  Coaching professional

  Si acabes de canviar de feina o vols fer-ho, si ocupes un nou càrrec, si troves problemes en la gestió del teu temps, si et falta motivació, etc...

 • orientació professional
  Orientació professional

  En aquesta assessoría podràs adquirir autoconeixement de les teves propies capacitats i habilitats personals i professionals.